Изменен и допълнен на 14. 07. 2022 год.

 

РАЗДЕЛ І . ИМЕ, СЪЩНОСТ И ЦЕЛ

 

Чл. 1. Име: Съюз на свободните писатели; Седалище: Република България, град София - 1000, ул. "Раковски" 127, данъчен № 3220088250 и БУЛСТАТ № 130 551 633. Район Средец.

 

Чл. 2. Дейност. Съюзът на свободните писатели е неполитическа професионално-творческа организация, която обединява български творци на художествена литература, живеещи у нас и в чужбина. Осъществява дейността си на основата на Международната харта за правата на човека в съответствие с Конституцията на Република България и своя Устав.

Той зачита мирогледната свобода и литературно-естетическите възгледи на всеки свой член. Стреми се да допринася за демократизирането в областта на културата на принципа "Свободни творци - свободна държава" и поощрява членоветe си за създаване на независима, високохуманна българска художествена литература.

Поддържа широки връзки и сътрудничи със съответни на неговите принципи международни писателски общности, ако литературно-естетическите платформи не противоречат на настоящия Устав.

 

Чл. 3. Целта на Съюза на свободните писатели е за частна полза:

- да помага на членовете си за публикуването на написаните от тях литературни произведения;

- да организира прегледи на литературните произведения и да обявява награди за високи художествени постижения;

- да спомага при защитата на авторските права на членовете си пред българските и международни институции;

- да постига идеалните си цели с литературни четения, сказки, беседи, творчески вечери за отделен писател, издаване на литературен лист, вестник, списание, и др.

 

Чл. 4. Съюзът на свободните писатели набира средства от членски внос, дарения и различни прояви на Съюза. Размерът на членския внос се определя от Управителния съвет или от Общото събрание. Той има печат и се ползва по ред, определен от Управителния съвет.

 

РАЗДЕЛ ІІ . ЧЛЕНОВЕ И УСТРОЙСТВО

 

Чл. 5. Член на Съюза на свободните писатели може да бъде всеки автор с публикувана художествена книга, реализиран драматургичен сценарий в киното, телевизията и радиото или поставена на професионална сцена пиеса, както и преводачи на художествена литература и краеведи с издадени четива.

Всеки член се приема с протоколно решение на Управителния съвет. Той има право да избира и да бъде избиран. Членството се удостоверява със заверена членска карта. Длъжен е да спазва законите и морално-етичните норми на нашата страна и на страните, в които временно или постоянно пребивава.

По желание членството се прекратява чрез молба до Управителния съвет или до Общото събрание като решението се взема с обикновено мнозинство.

Предложение за изключване на член от редовете на Съюза на свободните писатели могат да правят: Управителният съвет, председателят на контролно-ревизионната комисия и ръководствата на филиалите. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от Общото събрание или Управителния съвет.

Възстановяването на членството става по молба на отстранения член с решение на Управителния съвет.

 

Чл. 6. Върховен орган на Съюза на свободните писатели е Общото събрание на членовете или делегатите по решение на Управителния съвет. То се свиква веднъж на пет години от Управителния съвет или по искане на една трета от членовете. Управителният съвет уведомява членовете си за заседанието на Общото събрание с покана, поместена в Държавен вестник, а може и с допълнително съобщаване писмено или по телефон или чрез средствата за обществено осведомяване като съобщава дневния ред.

Общото събрание се счита законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове или делегати. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

 

Чл. 7. В Общото събрание всеки член или делегат има право на един глас. Допуска се гласуване с пълномощие като пълномощникът може да представлява не повече от трима членове, които са го упълномощили нотариално.

Решенията се вземат с мнозинство на гласовете, но за изменение на Устава, за прекратяване на Съюза на свободните писатели или сливането му с друга организация е потребно мнозинство две трети от присъстващите.

По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения. Това не важи за отстраняване на членове на Управителния съвет и за избиране на нови членове вместо тях.

Никой член няма право да гласува при решение на въпроси, които се отнасят до него, негов съпруг, неговите низходящи и възходящи роднини, както и до роднините му по съребрена линия и по сватовство до втора степен.

Членският внос е задължение на всеки член и се внася без покана. Не се допуска членуване в друг писателски съюз.

 

Чл. 8. Общото събрание избира за не повече от 5 години Управителен съвет в състав от 7 члена, които имат поне две години членуване в Съюза на свободните писатели.

Общото събрание избира Председателя и по негово предложение се избират останалите членове на Управителния съвет, който на свое заседание с обикновено мнозинство определя длъжностите и работата на всеки член.

Управителният съвет управлява работите на Съюза на свободните писатели. Представителството се осъществява от Председателя или от Зам.председателя, който е определен от Управителния съвет да го замества при отсъствието му. Образци от подписите им се представят пред съответните власти.

Управителният съвет избира проверителен съвет.

 

Чл. 9. Управителният съвет може да привлича членове, които да подпомагат дейността му.

 

Чл. 10. Клоновете /филиалите/ са организационни и творчески ядра на Съюза. Клонът /филиалът/ се обособява в единица, ако има най-малко седем члена в даден район или по вид творчество – поезия, белетристика, драматургия. На Общото събрание се избират председател и секретар, които се утвърждават от Управителния съвет. Наименованието на клоновете (филиалите) е: Съюз на свободните писатели – (изписва след тирето името на съответния град, в който е учреден клона /филиала).

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 11. Преобразуване, прекратяване, имуществени въпроси след ликвидация, заличаване и други неуредени въпроси се уреждат съгласно законите на Република България.

 

Чл. 12. Този Устав е приет на Учредителното събрание на трети април 1995 год. и основателите на Съюза на свободните писатели го подписват, както следва:

Същият е изменен и допълнен на пети юни 1995 год.,

 

Чл. 8. от Устава е изменен от Общото събрание, което е проведено на трети юни 1998 год. Измененията в Устава са приети на Общото събрание, проведено на 23.10. 2001 год.

 

Председател: (подпис, печат) /Проф. д-р Стефан Влахов-Мицов/

 

Чл. 8. от Устава е изменен от Общото събрание, проведено на четиринадесети юли 2022 год. Измененият Устав е приет на Общото събрание, проведено на 14. 07. 2022 год.

 

Чл. 10. от Устава е изменен от Общото събрание, проведено на четиринадесети юли 2022 год. Измененият Устав е приет на Общото събрание, проведено на 14. 07. 2022 год.

 

Председател на ССП : (подпис, печат) Владимир Луков