Ивайло Сяров е роден в Русе на 18 май 1967 година. Женен е с две деца. Има няколко магистърски степени. През 1993 година завършва като магистър Стопанската академия „Д. А. Ценов” – Свищов със специалност „Икономика и управление на промишлеността” с квалификация икономист-организатор на промишленото производство. Темата на дипломната му работа е „Анализ на производителността на труда в Хлебозавод Русе”. През 1992 година му е присъдена магистърска степен по право в Стопанската академия „Д. А. Ценов”- Свищов с квалфикация съветник по правни въпроси. През 2003 година завършва като магистър ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” със специалност „Счетоводство и контрол” с квалификация счетоводител. Темата на дипломната му работа е „Счетоводно отчитане на вероизповедания по примера на СЕБЦ в България”. През 2005 година завършва ШУ „Константин Преславски” със степен магистър с квалификация теолог библейско-историческо направление. Темата на дипломната му работа е „Археологически доказателства за достоверността на Стария Завет”.

Ивайло Сяров има следните публикации: „Познатата непозната църква” – 2010 година, „Влиянието на Германия и Русия върху баптистката идея в България” в РУ „Ангел Кънчев” Научни трудове, том 52, серия 6,2 225 стр.; „Баптистката църква през периода 1945-1980 година в България” – първа и втора част; „Репресиите срещу Баптистките църкви през периода 1945-1989 година”; „Сборник с доклади от научна конференция 7-8 септември 2014 година”.

Ивайло Сяров има следните изследвания: „Изработен икономически модел на бюджедитиране – 2004-2008 година, апробиран в Сдружение „Смелост”-Русе; проведена анкета на 100 участници в Сдружение „Смелост”.

Критика за автора:

КНИГАТА: ПОЗНАТАТА „НЕПОЗНАТА” ЦЪРКВА, РУСЕ, 2010 г.